szerzetesrendek

a múlt

SZŰZ MÁRIA SZENTJOBBI APÁTSÁGA
A rend Biharba jövetelének története is Szent István királyhoz kötődik. Jobb karját az 1083. évi szentté avatáskor Mercurius apát hozta a Berettyó vidékére. Szentjobbon I. László király tette le az ereklyét őrző bencés monostor alapjait, amely először fából, majd Álmos herceg révén kőből épült meg. Az apátság hiteleshelyként működött, a köré formálódó település pedig vásártartási joggal bírt. Az ismert szentjobbi apátok: 1083 Mercurius, 1220 Teke, 1241 körül Simon, 1326 János 1332-1336 Pál, 1369 Pál, 1395 Simon, 1411 Mátyás, 1448-1495 Balázs. A szent ereklyét egyes vélemények szerint a tatárok elől, más források szerint a török dúlás elől menekítették Raguzába. A Berettyó-menti bencés apátság utolsó gubernátorát 1501-ben Váradi Péter kalocsai érsek személyében jegyzik, tőle került a pálosok tulajdonába. A középkori apátság a 16. században szűnt meg.

ALMÁSMONOSTORI
A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye máig azonosítatlan középkori bencés apátságai közé tartozik Almásmonostora, amelyet Bunyitay Vince egyháztörténész a kalotaszegi Váralmás területére helyezett a 19. században, újabb kutatói vélemények szerint a Bihar megyei Almaszeg (Voivozi) faluban régészeti ásatások során feltárt klastromromok is lehetnek Almásmonostora maradványai. A bencés kolostor első írásos említése a 1238-ból való, melyben az apátság kegyuraként szereplő László comes elűzi a bencés szerzeteseket és helyükbe premontreieket telepít. Az apátságot az 1241-ben a tatár dúlta fel és tette a földdel egyenlővé. Bunyitay elméletét azzal igazolta, hogy a község déli oldalán levő magaslaton torony maradványait találta és a dűlő a Szentmező nevét viseli, illetve, hogy a környék falvaiban faragott kőtöredékekre bukkant, amelyek az apátsági templomot díszíthették.

GYERŐMONOSTORI APÁTSÁG
Kalotaszeg legrégebbi, ma is álló épített öröksége a gyerőmonostori református templom, amely a középkori bencés apátság alapjain nyugszik. Az apátság építéstörténete ismeretlen, annyi bizonyos, hogy a 13. században Gyerőmonostora már állott. A bencések jelenlétét az oklevelek nem igazolják, de a templom elhelyezkedése és struktúrája is a rend építkezési szokásaihoz igazodik úgy a díszes nyugati kapuzata, mint a hajó déli oldalán látható Katalin-kerék és gótikus ablakai. A hajlékot 1241-ben tatárok dúlták fel, az alapító Kalota nemzetség helyreállíttatta, de a 14. századi pápai tizedjegyzék már csak mint közönséges lelkészséget említi.

képgaléria

a jelen

AZ EGYHÁZMEGYE TERÜLETÉN SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ FÉRFI SZERZETESRENDEK

PREMONTREI KANONOKREND – SZENT ISTVÁN VÉRTANÚRÓL NEVEZETT VÁRADHEGYFOKI PRÉPOSTSÁG

apát, váradhegyfoki prépost-prelátus: FEJES Rudolf Anzelm O.Praem.
szerzetesek száma: 4
A premontrei prépostság nagyváradi széktemplomának titulusa: Fájdalmas Szűzanya

Elérhetőségek:
410017 – ORADEA (BH), Roman Ciorogariu 16.
Tel.: 0259/436-216

AZ EGYHÁZMEGYE TERÜLETÉN SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ NŐI SZERZETESRENDEK

DE PAUL SZENT VINCE SZERETET LEÁNYAINAK TÁRSULATA – VINCÉS NŐVÉREK
Házfőnöknő (szolgáló nővér): KERTÉSZ Magda, Szerafina nővér
Szerzetesnők száma: 8
A közösség tagjai:
BACIU Natalia, Rafaella nővér
BOGDAN Cristina, Ágnes nővér
BOROS Katalin, Vincencia nővér
BUSUIOC Angela, Cecilia nővér
CIOBANU Iuliana, Ecaterina nővér
KERTÉSZ Magda, Szerafina nővér
MODI Apolka, Blanka nővér
POLMAN Mária, Lucianna nővér
Elérhetőségek:
410011 – ORADEA (BH), Mioriţei 23.
Tel.: 0259/471281, 0752430749

MALLERSDORFI FERENCES NŐVÉREK
házfőnöknő: PÉTER Hajnal Rozita nővér
Szerzetesnők száma: 3
A közösség tagjai:
PÉTER Hajnal Rozita nővér
VAJDA Zita, Bonifácia nővér
Elérhetőségek:
410163 – ORADEA (BH), Gheorghe Doja 4.
Tel.: 0259/475-707

SZENT KERESZTRŐL NEVEZETT IRGALMAS NŐVÉREK
Sólyomkővár és Magyarpatak

Sólyomkővári házfőnöknő: VERŞAN Helmina, Martina nővér
Szerzetesnők száma: Sólyomkővár 3
A közösség tagjai:
FĂRIŞOVA Regina, Iusticia nővér
KUBALAK Ana, Gabriela nővér
VERŞAN Helmina, Martina nővér
Elérhetőségek:
417550 – ŞINTEU (BH) 113. (Surorile Milostive ale Sfintei Cruci)

Magyarpataki házfőnöknő: MUCHA Maria, Ulrika nővér
Szerzetesnők száma: Magyarpatak 3
A közösség tagjai:
MUCHA Maria, Ulrika nővér
SULEAN Hermina, Terezka nővér
VALICEAK Maria, Laura nővér
Elérhetőségek:
457271 – FĂGETU (SJ) 126. (Surorile Milostive ale Sfintei Cruci)