Fiatalok szinódusi meghallgatása a szabadban

Fiatalok szinódusi meghallgatása a szabadban

2022. május 7.

A körösrévi természeti környezet szolgált helyszínül az iskolás fiatalok és a pedagógusok szinódusi meghallgatásának, amelyet 2022. május 7-én tartottak egész napos program keretében. Az eseményen 21 diák és 15 pedagógus és hitoktatásban munkálkodó lelkipásztor vett részt. A jelenlevők a Nagyváradi Egyházmegye területének minden szegletéből érkeztek Margittától Nagyszalontáig és Magyarpataktól Szalárdig.

A meghallgatás Kubalák Péter és Vánkos Alexandru atyák által a Körös partján celebrált szentmisével kezdődött. A szentmisét követően a különböző helyekről érkezett résztvevők ismerkedési játékok segítségével kerültek közelebb egymáshoz.

A találkozó céljait és forgatókönyvét Nemes István nagyváradi hitoktató, az esemény egyik szervezője ismertette. A napi evangéliumból kiindulva felhívta a figyelmet arra, hogy azt a Lelket és életet, amely Jézus Krisztus tanítását betöltötte, mindannyian megkaptuk az első pünkösdkor. Amikor hitünkről teszünk tanúságot egymás számára, akkor ez a Lélek beszél belőlünk is. A Szentatya szándéka pontosan az, hogy a szinódusi meghallgatások során ez a Lélek érvényesüljön, jusson szóhoz, beszédünkben és az egymásra való érzékeny odafigyelésben egyaránt. A szinódus együttes úton levést jelent és mi mindannyian együtt járunk ezen az úton az egyházban, Isten népeként. Közös utazásunk egyik mozzanata a mai nap, amikor az egyház jelenéről és jövőjéről ülünk le beszélgetni. Az, amit a nap során a résztvevők elmondanak – hangoztatta felvezetőjében a szervező – meghatározza majd azt, ahogyan holnap az egyház megújul. Mindaz, ami elhangzik, nagy áttételekkel Rómába fog eljutni a szinódus későbbi lépései során és befolyásolni fogja egyházunk jövőjét.

A felvezetőt csoportmunkák követték. A pedagógusok külön csoportokban dolgoztak Benedek Ramóna hitoktató, az esemény másik szervezőjének koordinációja alatt, aki egyben a pedagógusok meghallgatásáért felelős egyházmegyei referens is.

A csoportmunkák végén plénum következett. A csoportbeszámolókat megelőzte két református ének tanúságtétel-szerű eléneklése a jelen levő református hívek részéről, Körösi Mátyás diák hegedűkíséretével. A szinódus egyik célja a más felekezetűek bevonása a szinodális útba, ezzel is jelezve, hogy a különbségek ellenére az egyházak útja az egység. A református hívek jelenléte ezt az egyházi alapgondolatot húzta alá.

A plénum során a csoportok beszámoltak munkájukról. A pedagógusok csoportjai kiemelték a pedagógus példakép-szerepét a hitre nevelésben. A pedagógusok sokféleképpen bekapcsolódhatnak az egyház munkájába, főleg a rendezvények és a nevelői munka terén, azonban az önkéntes szociális munka által is képesek értékes tagjaivá válni az egyházi közösségeknek. Szükségük van ugyanakkor az egyház támogatására is: otthonuknak kell érezniük az egyházat, amely anya és nem mostohaanya és lelki feltöltődést biztosító programok révén érezniük kell az egyház gondoskodását. Problémaként jelölték meg a fiatalok kibérmálkozását az egyházból és sürgették az elsőáldozás és bérmálkozás utáni hittanórák rendszeresítését.

Az iskolások kiemelték a fiatalok igényét az egyházi életben való részvételre. Megfogalmazták, hogy szeretnék, ha a fiatalok véleményét kikérnék döntéshozatali folyamatok esetén. A „rebellis életkorban” levő fiataloknak ugyanakkor nagy szükségük van arra a bizalomra, amely szabadságot biztosít számukra a hitről szóló döntésük meghozatalához, és nem erőlteti őket semmire sem. Többen és többször is is megfogalmazták, hogy az ökumenizmusnak fontos szerepe van a szemléletükben: az egyházaknak fel kell számolniuk a konfliktusokat és az egység hiányát. Külön szín volt a fiatalok csoportjában a Magyarpataki, Sólyomkővári és Élesdi szlovák hívek részvétele. Ők egy fiatalos, „sportos” egyház igényét juttatták kifejezésre, amely a liturgia, katekézis, szentségek kiszolgáltatása, és fiatalos rendezvények révén is gondoskodik az ifjúságról. A magyar nyelvű csoport részéről is ugyanez az igény fogalmazódott meg: a lelkipásztoroknak és az egyházi téren dolgozóknak olyan táborokat, rendezvényeket kellene biztosítani a fiatalok számára, ahol találkozhatnak, egymást megismerhetik, hitükben megerősödhetnek és lendületet kaphatnak ahhoz, hogy másokat is közelebb vezessenek a hithez.

A plénumot szalonnasütéssel egybekötött ebéd és erdei séta követte.

A nap a pedagógusok számára A szívember című Franz Kett pedagógia foglalkozással fejeződött be, amelyet Benedek Ramóna vezetett. A diákok meghallgattak egy élő kövekből épülő egyházról szóló példázatot, majd kiértékelő kört tartottak a napról. Ők különösen értékelték a szabadidős tevékenység jellegű programot, az egymással való megismerkedést és azt, hogy őszintén beszélhettek hitükről, egyházukról.

Az esemény során készült jegyzőkönyvek azon meghallgatási jelentések törzsanyagát képezik majd, amelyet a szinódusi felelősök az egyházmegyei szinódusi főmunkatársaknak nyújtanak be.