Boldog Szilárd vértanú püspök Imaszövetség megalapítása

Boldog Szilárd vértanú püspök Imaszövetség megalapítása

2024. január 1.

A nagyváradi egyházmegyében is tapasztaljuk a hivatások számának csökkenését, miközben a papokra háruló feladatok egyre gyarapodnak. Sokszor, a túlterheltség miatt nehéz és kimerítő a folyamatos lelkipásztori munka. Magyarországi látogatása alkalmával Ferenc pápa ezekkel a szavakkal szólt a papokhoz és a szerzetesekhez: „Különösen a papok túlterheltségét szeretném kiemelni. Egyrészt a plébániai és lelkipásztori élet követelményei sokrétűek, másrészt a hivatások száma csökken, és a papok kevesen vannak, sokan közülük előrehaladott korúak és a fáradtság jelei mutatkoznak rajtuk.”

A hivatások ébresztése új feladatok elé állít bennünket. Az aggodalomra okot adó megállapításokon túl közösen kell tennünk azért, hogy a mai idők fiataljai nyitottak és készségesek legyenek az Úr hívó szavának meghallására és elfogadására. A hivatásébresztés sürgető kihívásaival szemben készeknek kell lennünk arra, hogy szóban és tettben az új hivatások ügyén fáradozzunk, és ezáltal növekedjen az Isten népét szolgáló papok és szerzetesek száma. Ferenc pápa buzdítását akarjuk követni: „fontos, hogy mindenki – lelkipásztorok és világi hívők egyaránt – érezze a közös felelősséget: mindenekelőtt az imádságban, hiszen a válaszok az Úrtól és nem a világtól jönnek, a tabernákulumból, nem pedig az internetről.”

Fentiek komoly mérlegelése után arra az elhatározásra jutottunk, hogy imaszövetséget hozzunk létre, melynek célja az, hogy minél többen vállaljuk a buzgó és folyamatos imádságot a hivatások kiesdéséért. E célra jelen soraimmal megalapítjuk a Boldog Szilárd vértanú püspök Imaszövetséget, amelyet Boldog Bogdánffy Szilárdról, a nagyváradi egyházmegye vértanú püspökéről nevezük el. Ennek a imaszövetségnek két tagozatát határozom meg:

  1. Világi tagozat

Az imaszövetséghez való csatlakozási szándékot jelezni kell az Egyházmegyei Hivatal felé. Az Egyházmegyei Hivatal mindazok jelentkezését elfogadja, és a tagságról igazolást küld, akik a következőket vállalják:

  • Naponta imádkozik szent papokért, új papi, szerzetesi hivatásokért;
  • Hetente legalább negyed órányi szentségimádást végez szent papokért és papi, szerzetesi hivatásokért vagy ugyanennyi időt szán a Szentírás olvasására;
  • Lehetősége szerint anyagilag támogatja a papképzést;
  • Az imaszövetség tagjaként, lehetősége szerint részt vesz a Boldog Szilárd vértanú püspök tiszteletére bemutatott szentmisén a székesegyházban.

Világiak imája

Jóságos és gondviselő Istenünk!

Köszönjük papjainkat, akik feléd vezetnek és segítenek bennünket életünk útjain. Szenteld meg őket, hogy szentek legyenek, és szentül szolgáltassák ki szentségeidet! Óvd meg őket a veszélyektől és adj nekik sok neked tetsző örömet bennünk Téged szolgáló életükben!

Támassz új papi és szerzetesi hivatásokat! Hívj szolgálatodba fiatal fiúkat és lányokat, és ha Neked úgy tetszik, hívj az én családomból(környezetemből)is, hogy ők magukat neked adva, a világról lemondva neked tetsző, boldog életet éljenek! Szűz Mária, az Egyház és a papok Édesanyja, könyörögj érettünk! Ámen.

  1. Papi tagozat

A pap sok harcot kell megvívjon hivatásának mindennapi vállalásában és megélésében, sokszor hordozza az elutasítás és a magány terhét. Ferenc pápa mondja: „a lelkipásztori munka akkor lesz gyümölcsöző, ha képesek vagyunk megélni azt a szeretetet, amelyet az Úr parancsolt nekünk, és amely az ő Lelkének ajándéka.” Ezért megalapítjuk az imaszövetség papi tagozatát, amellyel erősíteni akarjuk a papi szolidaritást, illetve az imádság eszközeivel előmozdítani akarjuk emberi kiteljesedésüket, egy vonzó, sugárzó egyéniség kialakulását.

Az imaszövetség papi tagozatának tagja lehet az, aki

  • Naponta imádkozik szent papokért és papi, szerzetesi hivatásokért;
  • Hetente legalább negyed órányi szentségimádást végez papokért, hivatásokért;
  • Havonta egy paptársát meglátogatja, vele testvéri kapcsolatát ápolja;
  • Az imaszövetség tagjaként, lehetősége szerint részt vesz a Boldog Szilárd vértanú püspök tiszteletére bemutatott szentmisén a székesegyházban.

Papok imája

Jóságos és gondviselő Istenünk! Köszönöm, hogy a papi hivatás ajándékával tüntettél ki. Köszönöm papi életem mindennapi örömét, a szolgálat szépségét. Segítsd kegyelmeddel paptestvéreimet, különösen azokat, akik megfáradtak, vagy nem lelik örömüket szolgálatukban, akik kísértéssel küzdenek!

Áldd meg azokat, akik ma rajtam keresztül, általam kell, hogy megtapasztalják a Te szeretetedet. Adj nekem Szentlelked által országodat építő lelkipásztori szeretetet, a híveket feléd segítő készséget!

Adj Egyházadnak új papi hivatásokat, és papjaid által újítsd meg a világot! Szűz Mária, az Egyház és a papok Édesanyja, könyörögj érettünk.

Ámen.

Isten áldásával a Boldogságos Szűz Máriának oltalmába ajánljuk e szövetséget, és kérjük Jézust: imáink által adjon nekünk új hivatásokat, ajándékozza meg egyházát szent és sugárzóan boldog életű papokkal.

A jelentkezési lap beérkezése után (plébánoson keresztül) tagsági lapot küldünk a jelentkezőnek, amely tartalmazza a tag nevét, tagsági számát, a vállalt kötelezettségeket és a hátoldalon a közösség imáját. Kérjük, hogy adományok befizetésekor a tagsági számot is szíveskedjenek feltüntetni.