Nagyszombat

Nagyszombat

2024. március 30.

Nagyszombaton az Egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról elmélkedik, betölti lakásainkat, családjainkat és szívünket a csend, amely segít Krisztus szeretetének titkában elmélyedni. A húsvéti vigília sötétben kezdődik, abban a sötétben, amely a világra borult Krisztus halála után. A vigília szertartása négy, jól elkülönülő lényegi részből áll: a fény liturgiájából, az igeliturgiából, a vízszentelésből és az áldozati liturgiából. A megszentelt tűzzel a pap meggyújtja a húsvéti gyertyát, amely Jézus testét szimbolizálja, benne a tömjénszegekkel, amelyek Jézus halálos sebeit jelzik. A pap elindul a fénnyel a sötét templomba, s három lépésben szétosztja Krisztus világosságát a híveknek, akik a Húsvéti gyertyáról meggyújtják saját gyertyáikat. Ezt az örömet halljuk és látjuk: „Krisztus világossága”, erre válaszolunk: „Istennek legyen hála.” Ezután hangzik föl az Egyház leggyönyörűbb éneke, az Exultet, a húsvéti örömének. Az igeliturgia végigvezet az üdvösségtörténet nagy állomásain, eljutva az Újszövetségig. Ekkor felhangzik a Glória, Isten dicsőítése és „visszatérnek a harangok”, felszólítva a hívőket Krisztus győzelmének ünneplésére. A szentleckét követően az ünnepélyes alleluja Isten népének ujjongó örömét fejezi ki. Jézus feltámadását, az igazi örömhírt hirdeti az evangélium. A prédikáció után következik a vízszentelés szertartása. Először a mindenszentek litániája, hiszen a keresztséggel az ember tagjává lesz az Egyháznak, amelyhez a szentek közössége hozzátartozik. Ezt követi a vízszentelés, majd a hívek megújítják keresztségi fogadalmukat: ellene mondanak a Sátánnak és megvallják hitüket a Szentháromság egy Istenben, és keresztségükre emlékezve az Egyház meghinti őket az új vízzel.
A szertartás a szentmise szokott rendje szerint folytatódik. A szentáldozásban a feltámadt Üdvözítővel találkozunk, a feltámadási körmenettel pedig kilépünk a templom falai közül, és a világnak hirdetjük a feltámadás örömét: Krisztus Feltámadt! Valóban feltámadt! Alleluja!

A nagyváradi székesegyházban 2024. március 30-án 10.00-20.00 óra között szentségimádást lehet végezni a Szent Sírnál. Kérjük a híveket, a fiatalokat, a gyermekeket, vegyenek részt a nagyszombati virrasztáson.

Húsvét vigíliája 21.00 órakor tűzszenteléssel kezdődik a székesegyház előtti téren. Az ünnepi szentmisét, amelynek fontos része a vízszentelés és a keresztségi ígéretek megújítása, Böcskei László megyéspüspök celebrálja. A szentmise után feltámadási körmenetet tartunk és megáldjuk a húsvéti eledeleket.