ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ

În vederea derulării și implementării activităților din cadrul proiectului “Reabilitarea, refuncționalizarea și introducerea în circuitul turistic al Ansamblului abației din Sâniob (jud. Bihor)”, Nr. ordine 25, Apel 1 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel nr.1, Pilonul IV. Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11 – Turism și cultură, Investiția I1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ ORADEA achiziționează în conformitate cu art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare, prin achiziție directă: Servicii de informare si publicitate

 1. Date identificare Autoritatea Contractantă:

Denumire oficială: EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ ORADEA

CIF: 4390283

Adresa: Municipiul Oradea, str. Șirul Canonicilor, nr.2, cod poștal 410161, Județul Bihor, România

Tel: 004 0757 061 852

Email: abatiasaniob@gmail.com

Puncte de contact/ In atenția: RAUCH Tibor, manager tehnic

 1. Obiectul achiziției directe/ Denumire contract:

Servicii de informare si publicitate pentru proiectul: “Reabilitarea, refuncționalizarea și introducerea în circuitul turistic al Ansamblului abației din Sâniob (jud. Bihor)”

 1. Data limită depunere ofertă: 07.02.2023, ora 12.00
 2. Tip anunț: Cumpărări directe;
 3. Tip contract: Servicii;
 4. Cod și denumire CPV: 79341000-6 – Servicii de publicitate (Rev.2);
 5. Valoare estimată: 5.000 ron fără TVA, respectiv 5.950 lei cu TVA;
 6. Durata contractului: de la semnării contractului până la finalizarea proiectului 30.09.2025 sau după caz până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, luând în considerare și eventualele prelungiri, dar nu mai târziu de data de 30.06.2026 conforn contractului de finanțare;
 7. Caiet de sarcini: Doc de atribuire Servicii de informare si publicitate pt proiectul “Reabilitarea, refuncționalizarea și introducerea în circuitul turistic al Ansamblului abației din Sâniob (jud. Bihor)”;
 8. Descriere contract: Autoritatea contractantă EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ ORADEA, cu sediul în Municipiul Oradea, str. Șirul Canonicilor, nr.2, cod poștal 410161, Județul Bihor, România, telefon 004 0757 061 852, email abatiasaniob@gmail.com , intenţionează să atribuie prin “Achizitie directă”, un contract de prestări „SERVICII DE INFORMARE SI PUBLICITATE pentru proiectul: “Reabilitarea, refuncționalizarea și introducerea în circuitul turistic al Ansamblului abației din Sâniob (jud. Bihor)” ordine 25, Apel 1 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel nr.1, Pilonul IV. Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11 – Turism și cultură, Investiția I1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, în conformitate cu prevederile art. 7 alineatul (5) din Legea 98/2016 – privind achiziţiile publice, cu modificările ăi completările ulterioare și Anexa la H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
 9. Condiții referitoare la contract: Documentatia de atribuire atasata prezentei.
 10. Condiții de participare: A se vedea documentația de atribuire atașată prezentului anunț.

Documentația de atribuire conține: Caiet de sarcini, Modele de formulare, Draft contract;

 1. Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut. În cazul în care doua sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi preț minim, atunci în vederea desemnării ofertantului câştigător, se va solicita, în scris, respectivilor ofertanți, pentru departajare, o nouă ofertă de preț. Ofertele depuse dupa termenul limită se consideră întârziate și vor fi respinse. În cazul în care ofertantul selectat nu va îndeplini condițiile de participare sau refuză încheierea contractului, va fi selectat/ contactat operatorul economic situat pe următorul loc, în baza criteriului de atribuire.
 2. Informații suplimentare: Locul și termenul de solicitare a clarificărilor la documentele achiziției prin email abatiasaniob@gmail.com, cu cel putin 24 de ore înainte de termen limită primire oferte. Răspunsurile la solicitarile de clarificări, dacă este cazul, se vor publica la adresa https://varad.org/ro/proiect-pnrr-25-apel-1-iv-c11-i1/. Toți operatorii economici interesați vor transmite ofertele pe e-mail la adresa abatiasaniob@gmail.com/ prin depunere la poștă/ direct depusă la sediul Episcopiei Romano-Catolice Oradea, Municipiul Oradea, str. Șirul Canonicilor, nr.2, cod poștal 410161, Județul Bihor până la termen limită de primire oferte stabilite. Program episcopie: 08.00-16.00 luni, marti, miercuri, joi, 08.00-13.30 vineri. Ofertele depuse după termenul limită se consideră întârziate și vor fi respinse. În cazul în care ofertantul selectat nu va îndeplini condițiile de participare sau refuză încheierea contractului, va fi selectat/ contactat operatorul economic situat pe următorul loc, în baza criteriului de adjudecare. Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în moneda națională și să fie valabile 60 de zile de la termenul limită primire oferte. Caiet de sarcini, Modele de formulare, Draftul de contract pentru achiziția serviciilor ce fac obiectul solicitării pot fi descărcate de pe site-ul varad.org/ro la sectiunea Media/ Proiecte/ Proiect PNRR 25 (Apel 1) IV.C11/1. Se va accesa http://www. https://varad.org/ro/proiect-pnrr-25-apel-1-iv-c11-i1/. Propunerile financiare, vor fi întocmite respectând caietul de sarcini.
 1. Descărcare documente:

  Caiet de sarcini_Serv.Inf.Publicitate_Saniob

  Formular_Anexa Oferta_Decl beneficiar real_Saniob

  Model Contract_Serv.Inf.Publicitate_Saniob