Új esperesek beiktatása az egyházmegyében

Új esperesek beiktatása az egyházmegyében

2024. február 12.

„Az esperesnek kötelessége és joga az esperesi kerületben a közös lelkipásztori tevékenységet előmozdítani és összehangolni; ügyelni, hogy kerületének klerikusai állapotukhoz illő életet éljenek, és feladataikat szorgalmasan ellássák; gondoskodni arról, hogy a vallási szertartásokat a szent liturgia előírásai szerint végezzék.” (Egyházi Törvénykönyv 555. kánon) Az esperességek év elején történt átszervezése új esperesek kinevezését tette szükségessé. Az átalakított esperességek élére, 2024. január 1-i hatállyal a következő kinevezések léptek érvénybe:

  • a váradi esperesi kerület esperese Pék Sándor székesegyházi plébános;
  • a bihari esperesi kerület esperese dr. Fügedy Antal Levente, mezőbikácsi plébános;
  • az élesdi esperesi kerület esperese Mlinárcsik János, a nagyváradi szlovák személyi plébánia
    lelkipásztora;
  • az érmelléki esperesi kerület esperese Bogdán István, érmihályfalvi plébános;
  • a szilágysomlyói esperesi kerület esperese Nagy Tibor, zilahi plébános.
    Az esperesek megbízása öt évre szól.

2024. február 5-én, hétfőn Micskén iktatják be hivatalába Bogdán Istvánt, az érmelléki esperesei kerület esperesét;
Február 6-án, kedden a nagyváradi vártemplomban iktatják be hivatalába Mlinárcsik Jánost, az élesdi esperesi kerület esperesét;
Február 7-én, szerdán a zilahi plébániatemplomban iktatják be hivatalába Nagy Tibort, a szilágysomlyói esperesi kerület esperesét;
Február 12-én, hétfőn a nagyváradi székesegyházban iktatják be hivatalába Pék Sándort, a váradi esperesi kerület esperesét;
Február 29-én, csütörtökön a nagyszalontai plébániatemplomban iktatják be hivatalába dr. Fügedy Antal Leventét, a bihari esperesi kerület esperesét.
A 10 órakor kezdődő szentmisék főcelebránsa és szónoka Böcskei László megyéspüspök lesz. A szentmisét követően a főpásztor az esperesség papjaival egyeztet az idei lelkipásztori tervről, a központi és a regionális programokról, amelyek a papi és a plébániai közösségek megerősítését, az ifjúsági és a családos csoportok, illetve a lelkiségi mozgalmak tevékenységének előmozdítását szolgálják.