ifjúsági központ

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye
Ifjúsági Központjának statutuma

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyében az ifjúság plebániális csoportokba szerveződik, amelyek folyamatos fejlődését helyi szinten a plébános és az őt segitő káplán, egyházmegyei szinten pedig maga a püspök az Egyházmegyei Ifjúsági Központon keresztül felügyeli és irányítja. Az ifjúsági csoportok célja, hogy a tagok rátalálva saját hivatásukra aktív szerepet tölthessenek be Krisztus Egyházában és a mai társadalomban.

Így, szabadon és közösségi formában minden csoport az apostolkodás céljait igyekszik elérni, amelyek a következők:

 • a hit és erkölcs alapelveire épülő öntudatos keresztény identitás kialakítása
 • evangelizáció, tanúságtétel
 • mások megsegítése

I. Mindezeknek a megvalósításában az Egyházmegyi Ifjúsági Központ a következő négy tevékenységi területen kíván segítséget nyújtani:

1. Liturgia:

 • a szent liturgiára való felkészítés,
 • rendszeres szentségekhez való járulás,
 • a kórusban való részvétel, ministrálás,
 • közös imák, lelkinapok, lelkigyakorlatok szervezése

2. Nevelés:

 • katekéziseken, képzéseken való részvétel
 • a vallásos öntudat elmélyítése a Szentíráson keresztül, vallásos témájú
 • előadások, beszélgetések szervezésén, életkori sajátosságok figyelembevételével,
 • keresztény publikációk szerkesztése, megjelentetése és terjesztése,
 • a gyermekek nevelésében való részvétel minden téren, hogy amikor elérik a fiatalkort igazi apostolai lehessenek Krisztus egyházának,
 • ökumenizmusra való nyitottság.

3. Karitatív szolgálat:

 • a szociálisan hátrányos helyzetű személyek felkarolása és megsegítése (korházi betegek, öregotthonok lakói, árvák, bentlakók, fogyatékosok, nagycsaládosok, egyedülélők, hajléktalanok, börtönben sínylődők stb.),
 • a plébániákhoz tartozó segítségre szorulók támogatása (betegek, özvegyek, nagycsaládosok, stb.)
 • az önkéntes munka vállalása különböző egyházi programokon.

4. Kulturális és szabadidős foglalkozások:

 • a kulturális, tudományos, művészeti, valódi értékek iránti érzékenység kialakítása és annak elmélyítése,
 • a szabadidő kellemes és hasznos megszervezése,
 • kulturális-művészeti, sport- és turisztikai rendezvények szervezése,
 • kirándulások és zarándoklatok szervezése,
 • eszmecsere meghatározott filmek, publikációk kapcsán keresztény szemmel.

II. Ennek a tevékenységi tervnek a megvalósítása szempontjából a fiatalok számára nagyon fontos egy pontos és világos struktúra kialakítása plebániális és egyházmegyei téren.

A plebániális csoport szervezése:

 • a plébániák ifjúsági csoportját a plébániához tartozó fiatalok alkotják, akik szabadon választhatnak maguknak nevet,
 • mindegyik plebániális csoportnak van egy felelőse, akit a tagok választanak: ez a személy a plébános által is elismert,
 • mindegyik plebániális csoportnak van 2, 3, 4 vagy több animátora, akik felelősséget vállalnak a 4 tevékenységi terv megvalósításában. A csoport animátorait a plébános jelöli ki a csoport felelősével együtt. A jelölést egy felkészítési és próba időszak előzi meg, amelynek célja a jelölt képességeinek bizonyitása,
 • ha szükséges, a csoport szétválhat korosztályok szerint:serdülők (14-18 év), fiatalok (18-30 év).
 • ha egy plébánián több pap tevékenykedik, a káplánnak kötelessége az ifjúsági munkának vállalása, miközben a plébános figyelemmel kiséri és segíti munkáját.

Az egyházmegyei szintű szervezés:

 • az egyházmegye plébániáinak ifjúsági csoporjait egy kinevezett pap fogja össze, akit ifjúsági felelősnek neveznek és akit a püspök nevez ki,
  • az ifjúsági felelős együtt dolgozik egy általa kiválasztott fiatal csoporttal, különböző plébániákról származó animátorokkal. Ennek a csoportnak a neve „VÁR-LAK”,
 • az ifjúsági felelős és a VÁR-LAK együttműködik a plébánosokkal, a káplánokkal, a hitoktatókkal, az animátorokkal az egyházmegyei iskola mindenkori spirituálisával és a plébániai csoportokkal,
 • az ifjúsági felelős beszámolóval tartozik a püspöknek minden ifjúsági munkát érintő tevékenységről,
 • az ifjúsági munka megkönnyítése céljából, minden esperességben legyen egy az esperes által megnevezett és a püspökön keresztül megerősített lelkipásztor, aki a kerületi ifjúság munkáját szervezi és követi segitvén ebben az egyházmegyei ifjúsági felelős munkáját.

N.B.

 • A „VÁR-LAK” Egyházmegyei Ifjúsági Központ, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye támogatását élvezi,
 • Az egyházmegye ifjúsági csoportjai nyitottak más felekezetű fiatalok felé is.
 • Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ az egyházmegye minden nyelvű ifjúsági csoportjával köteles kapcsolatot tartani és azokat segíteni tevékenységük kibontakoztatásában.
 • Az ifjúsági csoportok, nyelvi megkülönböztetés nélkül vegyenek részt az Egyházmegyei Ifjúsági Központ által meghatározott egyházmegyei rendezvényeken.
 • Minden aktív lelkipásztor – plébánosok és káplánok – tekintse felelőségteljes kötelességüknek az ifjúsági munka támogatását úgy plébániai mint egyházmegyei szinten is.

képgaléria

Az ifjúsági központ címe, elérhetőségei

CÍm

Nagyvárad / Oradea – 410161 Nagyvárad, Traian Lalescu utca 1.

tel./fax

0259 433 240
0748/237 769

e-mail

varlak.ifjusagi.kozpont@gmail.com

Felelős vezető: Vakon Zsolt püspöki titkár | Modi Blanka vincés nővér, ifjúsági referens